Nieuws

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): nog 9 maanden te gaan …

Je leest er eigenlijk niet zo heel veel over: de AVG ofwel de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze Europese privacy-wetgeving is in mei 2016 ingegaan en wordt in mei 2018 verplicht. Bedrijven die werken met privacy-gevoelige gegevens van klanten krijgen ermee te maken. De boetes bij overtreding zijn extreem hoog: van tienduizenden tot maximaal 20 miljoen euro!

De AVG heeft een aantal basisprincipes:
1. Transparantie: de persoon van wie de gegevens verwerkt worden, is hier van op de hoogte, heeft hiervoor toelating gegeven en kent zijn rechten.
2. Doelbeperking: de persoonsgegevens worden voor een welbepaald gewettigd doel verzameld, en mogen niet voor andere zaken gebruikt worden.
3. Gegevensbeperking: alleen de noodzakelijke gegevens die voor het beoogde doel noodzakelijk zijn, mogen worden verzameld.
4. Juistheid: de persoonsgegevens moeten correct zijn en blijven.
5. Bewaarbeperking: de persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan nodig is voor het beoogde doel.
6. Integriteit en vertrouwelijkheid: de persoonsgegevens moeten beschermd worden tegen toegang door onbevoegden, verlies of vernietiging.
7. Verantwoording: de verantwoordelijke moet kunnen aantonen aan deze regels te voldoen.

MixCom én haar klanten krijgen met deze wetgeving te maken. Wij hebben inmiddels een project gestart om onze procedures aan te passen aan de nieuwe regels. Wanneer wij aan klanten producten en diensten die onder de AVG vallen, adviseren wij ook hen.